Kit t escuadra para  sistema 40x40

El kit se compone de: 1 T escuadra de 40 x 40 mm. y 1 tornillo 5 x 17.

Kit t escuadra para  sistema 40x40

SKU: 110306302301