Kit t escuadra para  sistema 50x50

El kit se compone de: 1 T escuadra de 50 x 50 mm. y 1 tornillo 5 x 17.

Kit t escuadra para  sistema 50x50

SKU: 110406302301