Kit t escuadra para  sistema 30x30

El kit se compone de: 1 T escuadra de 30 x 30 mm. y 1 tornillo 5 x 17.

Kit t escuadra para  sistema 30x30

SKU: 110206302301